Obchodné právo:

 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie a iných listín v oblasti obchodného práva
 • vypracovanie právnych analýz
 • zastupovanie v súdnych konaniach vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov, vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní
 • mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní
 • zápočty a postúpenia pohľadávok
 • podávanie návrhov na výkon rozhodnutia
 • právne rozbory, poradenstvo a konzultácie
 • sledovanie zmien príslušných zákonov a z nich vyplývajúcich povinností pre klientov
 • poskytovanie komplexného právneho servisu developerom pri uskutočňovaní ich projektov

Právo obchodných spoločností:

 • zakladanie podnikateľských subjektov, ako aj ich organizačných zložiek
 • príprava valných zhromaždení, vnútorných dokumentov spoločností, zabezpečenie zápisu zmien údajov zapísaných v obchodnom registri a živnostenskom registri (zmeny sídla, spoločníkov štatutárnych orgánov, doplnenie činnosti - predmetu podnikania, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania a iné zmeny v obchodných spoločnostiach)
 • zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností, fúzie a akvizície spoločností
 • likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • obstaranie povolení na predmety podnikania
 • právna pomoc pri kúpe a predaji podnikov a ich častí, pri predaji jednotlivých aktív, prevode obchodných podielov či akcií a s tým spojené vypracovanie zmluvnej dokumentácie, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi a Centrálnym depozitárom cenných papierov

Konkurzné právo:

 • vypracovanie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
 • reštrukturalizácie podnikov

Občianske právo:

 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie a iných listín o právnych úkonoch podľa občianskoprávnych predpisov
 • vyhotovenie zmlúv, pripomienkovanie ich návrhov, vypracovanie právnych analýz
 • uplatňovanie nárokov klientov na súde a zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku
 • riešenie majetkových sporov
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vymáhanie náhrady škody a bezdôvodného obohatenia
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • poradenstvo a vypracovanie podkladov pri zabezpečovacích právnych inštitútoch
 • vypracovanie právnych analýz, spisovanie a podávanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych zmluvných a zodpovednostných vzťahov
 • zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní
 • mimosúdne riešenie sporov
 • zastupovanie klienta na rokovaniach s protistranou

Rodinné právo:

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti rodinného práva
 • právna pomoc a vypracovanie dohôd pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • uplatňovanie nárokov na výživné
 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • príprava návrhov a iných podaní v zmysle zákona o rodine

Právo duševného vlastníctva:

 • vypracovanie a posudzovanie licenčných zmlúv, zmlúv o dielo
 • právne poradenstvo v oblasti autorského práva a práva priemyselného vlastníctva
 • zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tvorivej duševnej činnosti
 • zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
 • právne služby pri registrácii ochranných známok a patentov

Nehnuteľnosti, pozemkové a stavebné právo:

 • kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností
 • právne poradenstvo pri posudzovaní možných rizík súvisiacich s prevodom, prenájmom alebo výstavbou nehnuteľností, zriaďovaním záložných práv a vecných bremien
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností
 • zastupovanie pred katastrálnym úradom, zápis práv k nehnuteľnostiam
 • vypracovanie právnych rozborov vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • právna pomoc pri riešení susedských vzťahov
 • zastupovanie v pozemkovoprávnych sporoch
 • poradenstvo v územnom a stavebnom konaní

Pracovné právo:

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • vypracovanie a posudzovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a iných listín o pracovnoprávnych úkonoch
 • poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie v konaní pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z pracovnoprávnych sporov
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody
 • zabezpečenie komplexnej pracovnoprávnej agendy podnikateľov

Finančné, daňové a bankové právo:

 • vypracovanie a posudzovanie úverovej dokumentácie, zabezpečovacej dokumentácie
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti daní, poplatkov a iných platieb orgánom verejnej správy
 • vypracovanie vybraných podaní
 • zastupovanie v daňovom konaní pred daňovými a colnými úradmi
 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom zabezpečovacích práv

Správne právo:

 • vypracovanie vybraných podaní
 • zastupovanie v správnom konaní
 • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, colnom konaní, živnostenskom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
 • vypracovanie a podávanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov

Trestné právo:

 • vypracovanie a podanie trestných oznámení
 • vypracovanie všetkých písomných podaní, sťažností, návrhov, opravných prostriedkov
 • zastupovanie poškodených v súvislosti s náhradou škody v trestnom konaní